Nuit_

15 tekstów – auto­rem jest Nuit_.

Przez by­cie idealis­ta­mi tra­cimy odporność. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 kwietnia 2013, 18:49

Możesz przet­rząsnąć całą łąkę, a nie zna­leźć czte­rolis­tnej koniczyny. 

aforyzm • 15 czerwca 2012, 13:21

Cza­sami mam wrażenie, że przy­jaźń między ludźmi jest tyl­ko iluzją. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2011, 17:04

Nie sztuką jest pra­wić kom­ple­men­ty przy­jaciółce. Trze­ba umieć do­cenić za­lety wro­ga i nie bać się do te­go przyznać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 października 2011, 14:39

Kiedy w da­nym miej­scu dos­tar­czysz mnóstwo niesa­mowi­tych wrażeń i spot­kasz cu­dow­nych ludzi, nie sposób za tym miej­scem nie tęsknić.

Czuję się trochę jak­bym zos­ta­wiła tam ka­wałek siebie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 lipca 2011, 12:23

Początki są trud­ne, ale końce są jeszcze trudniejsze. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 czerwca 2011, 13:29

Życie opiera się na próbie zro­zumienia go. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 czerwca 2011, 23:00

Ludzie się zmieniają. - Niep­rawda. Do­piero z cza­sem poz­na­jemy ich ko­lej­ne oblicza. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 maja 2011, 20:00

Dzisiaj

Mówią - Wczo­raj minęło zbyt szybko,
mówią - Jut­ro będzie lepsze.
A Dzisiaj?
Dlacze­go nie mówią nic o Dzisiaj?
Prze­cież to chy­ba ono jest najważniejsze.
O nim mówi­li wczoraj
i o nim będą mówić jutro. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 maja 2011, 12:53

Sa­mot­ność najłat­wiej zno­sić w sa­mot­ności.
Sa­mot­ność naj­bar­dziej ra­ni w tłumie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 października 2010, 20:33
Nuit_

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność